فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٣: به عالم هر دلی کاو هوشمند است

به عالم هر دلی کاو هوشمند استبـه زنـجـیـر جـنـون عـشـق، بـنـد اسـتبـه جـای سدر و کافورم پـس از مرگغــبــار خــاک کـوی او، پــســنـد اســتبـه کـف دارنـ…

به عالم هر دلی کاو هوشمند استبـه زنـجـیـر جـنـون عـشـق، بـنـد اسـت
بـه جـای سدر و کافورم پـس از مرگغــبــار خــاک کـوی او، پــســنـد اســت
بـه کـف دارنـد خـلـقـی نـقـد جـانـهـاسرت گردم، مگر بوسی به چند است؟
حـدیـث عـلـم رسـمـی، در خـرابــاتبــرای دفـع چـشـم بــد، سـپـنـد اسـت
پـس از مردن، غـبـاری زان سـر کویبـه جـای سـدر و کافورم، پـسـند اسـت
طــمـع در مـیـوه وصــلــش، بــهـائیمـکـن، کـان مـیوه بـر شـاخ بـلـند اسـت
بــهـائی گـرچــه مـی آیـد ز کــعــبــههــمــان دردی کــش زنــاربــنــد اســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج