فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣: به جان تا شوق جانان است ما را

بـه جان تا شوق جانان است ما راچه آتـش ها که بـر جـان است ما رابـلای سختـی و بـرگشتـه بـختـیاز آن بـرگـشـتـه مژگـان اسـت مـا رااز آن آلــوده دامــانـیـ…

بـه جان تا شوق جانان است ما راچه آتـش ها که بـر جـان است ما را
بـلای سختـی و بـرگشتـه بـختـیاز آن بـرگـشـتـه مژگـان اسـت مـا را
از آن آلــوده دامــانـیـم در عــشــقکـه خـون دل بـه دامـان اسـت مـا را
حـدیث زلـف جـانان در میان اسـتسـخـن زان رو پـریشـان اسـت ما را
چـنـان از درد خـوبـان زار گـشـتـیـمکــه بــیـزاری ز درمــان اســت مـا را
ز مــا ای نــاصــح فــرزانــه بـــگــذرکـه بـا پـیـمـانـه پـیمـان اسـت مـا را
ز بــس خـو بــا خـیـال او گـرفـتـیـموصـال و هجـر یکـسـان اسـت مـا را
سـر کـوی نـگـاری جـان سـپـردیـمکـه خـاکـش آب حـیوان اسـت مـا را
شـبـی بـی روی آن مـه روز کـردنبــرون از حــد امـکــان اســت مــا را
گــریـبــان تــو تــا از دســت دادیـماجـل دسـت و گـریـبـان اسـت مـا را
به غیر از مشکل عشقش فروغیچه مشکل ها که آسان است ما را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج