فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣: ای پسته دهانت شیرین و انگبین لب

ای پـسـتـه دهانت شـیرین و انگـبـین لـبمـن تـلـخ کـام مـانـده در حـسـرت چـنـیـن لـببــودیـم بــر کـنـاری عـطـشـان آب وصـلـتزد بـوسـه تـو مـا را چـون نـ…

ای پـسـتـه دهانت شـیرین و انگـبـین لـبمـن تـلـخ کـام مـانـده در حـسـرت چـنـیـن لـب
بــودیـم بــر کـنـاری عـطـشـان آب وصـلـتزد بـوسـه تـو مـا را چـون نـان در انـگـبـیـن لـب
هـرگـز بـرون نـیـایـد شـیـریـنـی از زبـانـشهـرکـو نـهـاده بــاشـد بــاری دهـان بــریـن لـب
عـاشـق از آسـتـینت شـکـر کشـد بـدامنچـون تـو بــگـاه خـنـده گـیـری در آسـتـیـن لـب
تـا در مقام خـدمت پـیش تـو خـاک بـوسـدروزی دو ره نـهـاده خــورشــیـد بــر زمـیـن لــب
از بــهـر آب خــوردن بــاری دهـان بــرو نــهتـــا لــعــل تــر بـــریــزد از کــوزه گــلــیــن لــب
با داغ مهر مهرت ای بس گدا که چون مناز آرزوی لــعــلــت مــالــنــد بـــر نــگــیــن لــب
از مـعـجـزات حـسـنـت بـر روی تـو بــدیـدمهـم شـکـرآب دنـدان هم پـسـتـه آتـشـین لـب
دل تـلـخ کـام هجـرسـت او را بـجـای بـادهزیـن بـوسـهـای شـیـریـن درده بـشـکـریـن لـب
تـا چـند بـاشـد ای جـان پـیش در تـو مـا راچـون مـرغ بـهر دانـه از خـاک بـوسـه چـین لـب
تـو سرخ روی حسنی تـا کرد شیر شیرینخـط نـبــات رنـگـت هـمـچـون تــرانـگـبــیـن لـب
چـون فـاخـتـه بـنالم اکنون که مر تـرا شـدهمـچـون گـلـوی قـمـری زآن خـط عـنبـرین لـب
هنگام شـعـر گفـتـن شـوقت مرا قرین دانزآن سان که در خموشی (با) لب بود قرین لب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج