فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٩: آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا

آه کــه آن صــدر ســـرا مــی نــدهــد بـــار مــرامی نکـند مـحـرم جـان محـرم اسـرار مرانـغـزی و خــوبــی و فـرش آتــش تــیـز نـظــرشپـرسش همچون شکرش ک…

آه کــه آن صــدر ســـرا مــی نــدهــد بـــار مــرامی نکـند مـحـرم جـان محـرم اسـرار مرا
نـغـزی و خــوبــی و فـرش آتــش تــیـز نـظــرشپـرسش همچون شکرش کرد گرفتـار مرا
گـفـت مـرا مـهـر تــو کـو رنـگ تــو کـو فـر تـو کـورنـگ کـجـا مـانـد و بـو سـاعـت دیدار مـرا
غــرقــه جــوی کــرمــم بــنـده آن صــبــحــدمـمکان گل خوش بوی کشد جانب گلزار مرا
هـر کـه بــه جـوبــار بــود جـامـه بــر او بــار بــودچـند زیانست و گران خـرقه و دستـار مرا
مـلـکـت و اسـبـاب کـز ایـن مـاه رخـان شـکـرینهسـت بـه معـنی چـو بـود یار وفـادار مرا
دسـتـگـه و پـیشـه تـو را دانش و اندیشـه تـو راشـیر تـو را بـیشـه تـو را آهوی تـاتـار مـرا
نیست کند هست کند بی دل و بی دست کندبـاده دهد مسـت کند سـاقـی خـمار مرا
ای دل قـلـاش مـکـن فـتــنـه و پــرخــاش مـکـنشـهره مکن فـاش مکن بـر سـر بـازار مرا
گــر شــکــنـد پــنـد مــرا زفــت کــنـد بــنـد مــرابــر طــمـع ســاخــتــن یـار خــریـدار مــرا
بــیـش مـزن دم ز دوی دو دو مـگـو چـون ثـنـویاصل سبـب را بـطلب بـس شد از آثار مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج