فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٩٩: سوی لبش هر آنک شد زخم خورد ز پیش و پس

سوی لبش هر آنک شد زخم خورد ز پیش و پسزانـک حــوالـی عـســل نـیـش زنـان بــود مـگـسروی ویـســت گــلــســتــان مـار بــود در او نـهـانجعد ویست همچو شب م…

سوی لبش هر آنک شد زخم خورد ز پیش و پسزانـک حــوالـی عـســل نـیـش زنـان بــود مـگـس
روی ویـســت گــلــســتــان مـار بــود در او نـهـانجعد ویست همچو شب مجمع دزد و هر عسس
کـــان زمـــردی مـــهـــا دیـــده مـــار بــــرکـــنـــیمـاه دوهـفـتــه ای شـهـا غـم نـخـوریـم از غـلـس
بـی تـو جـهان چه فن زند بـی تـو چـگونه تـن زندجـان و جهان غلام تـو جـان و جهان تـویی و بـس
نصـرت رسـتـمان تـویی فـتـح و ظـفررسـان تـوییهـسـت اثـر حـمـایـتــت گـر زره سـت وگـر فـرس
شـمـس تـو مـعـنوی بـود آن نه کـه مـنطـوی بـودصــد مـه و آفــتــاب را نـور تــوســت مــقــتــبــس
چـــرخ مـــیــان آب تـــو بـــر دوران هــمـــی زنـــدعـقـل بـر طـبـیبـیت عـرضـه هـمـی کـنـد مـجـس
ذره بــه ذره طـمـع هـا صـف زده پــیـش خـوان تـوسـجـده کـنـان و دم زنـان بــهـر امـیـد هـر نـفـس
دسـت چـنین چـنین کند لطف که من چـنان دهمآنـچ بــهـار مـی دهـد از دم خـود بـه خـار و خـس
خــاک کــه نـور مــی خــورد نـقــره و زر نــبــات اوخـاک که آب می خـورد ماش شـدسـت یا عـدس
رنگ جـهان چـو سـحـرها عشق عصای موسـویبــاز کـنـد دهـان خـود درکـشـدش بـه یـک نـفـس
چـند بـتـرسـی ای دل از نقش خـود و خـیال خـودچـنـد گـریز مـی کـنـی بـازنـگـر کـه نیسـت کـس
بـس کن و بـس که کمتر از اسب سقای نیستیچـونـک بــیـافـت مـشـتـری بــاز کـنـد از او جـرس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج