فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٩٩: در کوی عشق هرکه چومن سیم وزر نداشت

در کوی عشق هرکه چومن سیم وزر نداشتهرگـز درخـت عـشـرت او بـرگ وبـر نداشـتبــســیــار حــلــقــه بــردر وصــل بــتــان زدیـمدیـدیم هـم کـلـیـد بـجـز سـی…

در کوی عشق هرکه چومن سیم وزر نداشتهرگـز درخـت عـشـرت او بـرگ وبـر نداشـت
بــســیــار حــلــقــه بــردر وصــل بــتــان زدیـمدیـدیم هـم کـلـیـد بـجـز سـیم وزر نـداشـت
گـفــتــم بــکــوی حــیـلـه زمـانـی فــرو شــومرفـتـم سـرای وصـل درآن کـوی در نـداشـت
ای پـادشـاه حـسـن کـه هـمـچـون مـن فـقـیرسلطان سزای افسر عشق تو سر نداشت
هـرکــس کــه آفــتــاب رخــت دیـد نــاگــهــانهرگز چـو سایه روی خود ازخـاک بـرنداشت
گویی سـپـاه عشـق تـو چـون بـردلم گذشـتبـگذشت ازین خـرابـه که جـای دگر نداشت
خـود راچـو شـمـع بـر سـر کـویـت بـسـوخـتـماندر شـب فـراق کـه گـویی سـحـر نداشـت
چـون صـبـح وصـل دم زد وخـورشـیـد رو نـمـوداین طـالـب مشـاهده چـشـم نظـر نداشـت
آن مـدعــی بــخــنـده نـبــیـنـد جــمـال وصــلکـو چـشـم در فـراق تـو از گـریه تـر نداشـت
گـــرد در تـــو در طـــیــرانــســـت روز و شـــبمــرغ دل ارچــه لــایـق آن اوج پــرنــداشــت
گـر تـیغ بـر سـرش زنـی آگـاه نـیـسـت سـیفهر کو زخـود خـبـیر شد ازخود خـبـر نداشت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج