فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٩٨: می توان با تازه رویان شد قرین از چشم پاک

می توان بـا تازه رویان شد قرین از چشم پـاکدر گلستان است شبنم خوش نشین از چشم پاکبــرنـدارد شــاخ نـرگـس ازحــجــاب حــســن اوبـا کـمـال شـوخ چـشـمـی آ…

می توان بـا تازه رویان شد قرین از چشم پـاکدر گلستان است شبنم خوش نشین از چشم پاک
بــرنـدارد شــاخ نـرگـس ازحــجــاب حــســن اوبـا کـمـال شـوخ چـشـمـی آسـتـین از چـشـم پـاک
جـویبـار از صـافی سـرچـشـمه می گیرد صـفـامـیشـود حـسـن نکـویان شـرمـگـین از چـشـم پـاک
تـرک شوخـی کن که در بـزم بـهشـت آیین گلشـبــنـم افـتـاده شـد بــالـانـشـیـن از چـشـم پــاک
می توان از پاک چشمی حسن را تسخیر کردشــد صــدف گــهــواره درثــمــیــن از چــشــم پــاک
تـلخ شد بـر شور چـشمان خواب، تـابـادام کردبــسـتـر و بــالـیـن خـود راشـکـریـن از چـشـم پــاک
مــیــکــنــد آب گــهــر را تــلــخ در کــام صــدفقـطـره اشـکـی کـه افـتـد بـر زمـیـن از چـشـم پـاک
دایـم از گـرد یـتــیـمـی روزگـارش تــیـره اسـتنیسـت حـسـنی راکه ابـری درکمین از چـشم پـاک
مــی کــنــد دنــدانــه تــیـغ آتــشــیـن بــرق راخرمن حـسنی که دارد خوشه چـین از چـشم پـاک
شـبـنم از تـردامنی می گـیرد ازگـل بـوسـه هابــلـبـل بـیـچـاره مـی بـوسـد زمـیـن از چـشـم پـاک
مـی نشـینـد زود نقـش سـاده لـوحـان بـرمـرادبـوسـه ها بـردسـت خـوبـان زدنگین از چـشـم پـاک
هرکه چـون آیینه صـائب شـسـت دسـت ازآرزودرحـریـم حـسـن شـد زانـو نـشـیـن از چـشـم پـاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج