فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٩٨: سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس

سیر نگشت جان من بـس مکن و مگو که بـسگـر چـه مـلـول گـشـتـه ای کـم نـزنـی ز هـیچ کـسچـونک رسـول از قنق گشت ملول و شد تـرشنـــاصــــح ایـــزدی ورا کـــر…

سیر نگشت جان من بـس مکن و مگو که بـسگـر چـه مـلـول گـشـتـه ای کـم نـزنـی ز هـیچ کـس
چـونک رسـول از قنق گشت ملول و شد تـرشنـــاصــــح ایـــزدی ورا کـــرد عـــتــــاب در عـــبــــس
گــر نــکــنـی مــوافــقــت درد دلــی بــگــیـردتهمنفسی خوش است خوش هین مگریز یک نفس
ذوق گرفـت هر چـه او پـخـت میان جـنس خـودمـا بــپــزیـم هـم بــه هـم مـا نـه کــمـیـم از عــدس
من نبرم ز سرخوشان خاصه از این شکرکشانمــرگ بـــود فــراقــشــان مــرگ کــه را بــود هــوس
دوش حریف مست من داد سبـو بـه دست منبــشـکـنـم آن سـبــوی را بــر سـر نـفـس مـرتـبــس
نفـس ضـعـیف مـعـده را مـن نکـنم حـریف خـودزانـک خــدوک مـی شـود خــوان مـرا از ایـن مـگـس
مـن پــس و پـیـش نـنـگـرم پــرده شـرم بــردرمزانک کـمـند سـکـر می می کـشـدم ز پـیش و پـس
خـوش سـحـری کـه روی او بــاشـد آفـتــاب مـاشـاد شـبـی که بـاشد او بـر سـر کوی دل عسـس
آمد عشـق چـاشـتـی شـکل طبـیب پـیش مندسـت نـهـاد بــر رگـم گـفـت ضـعـیـف شـد مـجــس
گـفـت کـبــاب خـور پــی قـوت دل بــگـفـتـمـشدل هـمـگـی کـبــاب شـد ســوی شـراب ران فـرس
گفت شراب اگر خـوری از کف هر خـسی مخوربـاده مـنـت دهم گـزین صـاف شـده ز خـاک و خـس
گـفـتـم اگـر بـیـابـمـت مـن چـه کـنـم شـراب رانــیـســت روا تــیـمــمــی بــر لــب نــیـل و بــر ارس
خـامش بـاش ای سـقـا کاین فـرس الحـیات تـوآب حـــیــات مــی کــشــد بـــازگــشــا از او جـــرس
آب حـیات از شـرف خـود نـرسـد بـه هـر خـلـفزیـن سـبــبــسـت مـخـتــفـی آب حــیـات در غـلـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج