فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٩٧: چند بزم باده پنهان از حریفان ساختن؟

چـنـد بـزم بـاده پـنـهان از حـریفـان سـاخـتـن؟خـویش را آراسـتـن، آیینـه پـنـهـان سـاخـتـنپـنجـه خـورشـید را در آسـتـین دزدیدن اسـتعـشـق را در پـرده نـ…

چـنـد بـزم بـاده پـنـهان از حـریفـان سـاخـتـن؟خـویش را آراسـتـن، آیینـه پـنـهـان سـاخـتـن
پـنجـه خـورشـید را در آسـتـین دزدیدن اسـتعـشـق را در پـرده نـامـوس پـنهان سـاخـتـن
کـار بـر شـیـرازه زلـف تـو مـشـکـل مـی شـودورنه آسـان اسـت دلها را پـریشـان سـاخـتـن
مـی تـواند مـور، اگـر بـخـت سـخـن یاری کـندپـایتـخـت خویش از دست سلیمان ساخـتـن
می چـکـد جـای عـرق خـون از جـبـین آفـتـابنیست آسان سنگ را لعل بدخشان ساختن
از جوانمردی است با یک قرص همچون آفتابعالمی را بـی نیاز از خوان احـسان ساخـتـن
چـون صـدف پـیش تـرشـرویان بـرای قطره ایدسـت خـود را کاسه دریوزه نتـوان سـاخـتـن
پــیـش دانـا از تــمـام عـلـم هـا بــالـاتــرسـتخـویش را بـا دانش سـرشـار نادان سـاخـتـن
یــا ز ســیـلــاب حــوادث رو نــبــایـد تــافــتــنیا نـبـاید خـانه در صـحـرای امـکـان سـاخـتـن
بـــر ســر گــفــتــار صــائب را قــدح مــی آوردکار آیینه است طوطی را سخـندان ساخـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج