فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٩٧: زلف کافر کیش راز آزار دین چه باک ؟

زلــف کـــافـــر کـــیــش راز آزار دیــن چـــه بـــاک ؟دل ســیـاهـان را ز آه و نـالــه ونـفــریـن چــه بــاک ؟دل نــشــد از گــریـه نــرم آن خــونــی …

زلــف کـــافـــر کـــیــش راز آزار دیــن چـــه بـــاک ؟دل ســیـاهـان را ز آه و نـالــه ونـفــریـن چــه بــاک ؟
دل نــشــد از گــریـه نــرم آن خــونــی انــصــاف رادامــن قــصــاب را از پــنــجــه خــونـیـن چــه بــاک ؟
دیـده خــفـاش را مـیـلـی اســت هـر خــط شـعـاعمــهـر عــالــمــتــاب را از دیـده بــدبــیـن چــه بــاک؟
چـون درون خـانه رنـگـین اسـت گـو بـیرون مـبـاشخـشـت اگـر بـاشـد خـم پـربـاده را بـالین چـه بـاک؟
اشـتــهـای آتــش افـزون مـی شـود از چـوب مـنـعچـشـم شـوخ حـرص را از جـبـهه پـرچـین چـه بـاک؟
در نـظـرهـا عـزت طـوطـی ز طـاوس اسـت بــیـشنیسـت گـر رنگین سـخـن را جـامه رنگین چـه بـاک؟
حـرف شـیـریـن تــنـگ شـکـر مـی کـنـد مـنـقـار راکام طـوطـی گر نسـازند از شـکر شـیرین چـه بـاک؟
جــان غــافــل را مـلــالــی نـیـســت از زنـدان تــنخـواب غـفـلـت بـرده را از پـسـتـی بـالین چـه بـاک؟
حـسن مسـتـور ازنگاه خـیره چـشمان ایمن اسـتغـنـچـه نـشـکـفـتـه را از غـارت گـلـچـیـن چـه بـاک؟
خـار سـازد ریشـه محـکم، نیسـت هرجـا سـوزنیهرکـه را غـمـخـوار بـاشـد ازدل غـمـگـین چـه بـاک؟
ریــشــه نــتــوانــد دوانــدن در دل آیـیـنــه نــقــشسـاده چـون افـتـاده دل، از خـانـه رنـگـین چـه بـاک؟
نافه مستغنی است از آهو چو خونش مشک شدگـر نـپـردازد بـه دل آن آهـوی مـشـکـیـن چـه بــاک؟
از شــفــق گــلــگــونـه ای درکــار نـبــود صــبــح راگـرنبـاشـد دسـت سـیمـین ازحـنـارنگـین چـه بـاک؟
هر چـه را فـهمـنـد کـوتـه دیدگـان تـحـسـین کـننـدگـر کـلـام مـابـود بـی بـهـره از تـحـسـیـن چـه بـاک؟
تــیـر بــرگـردد بــه آغـوش کـمـان صـائب ز ســنـگهرکه را دل سخت گردیده است، از نفرین چه باک؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج