فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٩٧: تا مرا آن ماه تابان دوستست

تـا مـرا آن مـاه تـابـان دوسـتـسـتجـمـلـه دشـمـن کـامیم زآن دوسـتـسـتدوسـتـی خـونت بـخـواهد ریخـتـنهـوش دارای دل کـه ایـن آن دوسـتـسـتکی بـمن پـردازی …

تـا مـرا آن مـاه تـابـان دوسـتـسـتجـمـلـه دشـمـن کـامیم زآن دوسـتـسـت
دوسـتـی خـونت بـخـواهد ریخـتـنهـوش دارای دل کـه ایـن آن دوسـتـسـت
کی بـمن پـردازی ای جان چون تراهـر طـرف چـون مـن هـزاران دوسـتـسـت
دوسـت می دارد تـرامسـکین دلمعـیـب نـتـوان کـردنـش جـان دوسـتـسـت
بــا دلـم زلـف تــرا پــیـونـدهـاسـتکـافـرســت امـا مـسـلـمـان دوسـتــسـت
هرکـه بـا مـن بـیندت گـوید همـیکین گدا بـا چـون تـو سلطان دوسـتـسـت
آشکارش خـلق دشمن می شوندهر که چـون من بـاتـو پـنهان دوسـتـسـت
دشـمـن او مـی شـود پـیراهـنـشدامـنـش گــربــا گــریـبــان دوســتــســت
عـاشـقـان را عـامیان گـر دشـمننددیـو کـی بــا نـوع انـســان دوســتــســت
همچو باز از بانگ زاغانش چه باکبــلـبـلـی گـر بــا گـلـسـتـان دوسـتـسـت
سایه محـروم است ازآن گوید چـراذره بــا خــورشـیـد تــابــان دوســتــسـت
هرکه همچون من بـجز تو میل کردعاشقش مشمر که سگ نان دوستست
سـیف فرغـانی بـکن گر عـاشـقیجــان فـدای او کـه جــانـان دوســتــسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج