فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٩٦: گر چو غواصان توانی پای از سر ساختن

گـر چـو غـواصـان تـوانـی پــای از سـر سـاخـتــنمی توانی جیب و دامن پـرز گوهر ساختنایــمــنــنــد آزاد مــردان از پــریــشــان خــاطــریفرد را نتـوان م…

گـر چـو غـواصـان تـوانـی پــای از سـر سـاخـتــنمی توانی جیب و دامن پـرز گوهر ساختن
ایــمــنــنــد آزاد مــردان از پــریــشــان خــاطــریفرد را نتـوان مجـزا همچـو دفـتـر سـاخـتـن
گـر بـه این دسـتـور گـردد دسـتـگـاه عـیش تـنگصـبـح نـتـوانـد تـبـسـم را مـکـرر سـاخـتـن
همچـو مجـنون می کند تـسخـیر وحـش و طیر راهر که بـتواند ز موی خویش افسر ساختن
بـی مـثـال افـتـاده یـارم، ورنـه چـون فـرهـاد مـنبـیستـون را می تـوانستـم مصور ساختـن
شمه سهلی است از نیرنگ سازی های حسنبـوسه در پـیغام های تـلخ مضمر ساختـن
حـلـقـه بــر هـر در زدن سـرگـشـتـگـی مـی آوردچون کلید قفل می باید به یک در ساختن
همـچـو مـوران از قـنـاعـت دسـت صـائب بـرمـدارتـا شود آسـان تـرا از خـاک شکر ساخـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج