فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٩٥: چند چون خامان نظر بر ماهتاب انداختن؟

چـنـد چـون خـامـان نـظـر بـر مـاهـتـاب انـداخـتـن؟تا کی این مشت نمک در چشم خواب انداختن؟گـر چـه از من خـامـتـر صـیدی ندارد کـوی عـشـقمـی تــوان در سـی…

چـنـد چـون خـامـان نـظـر بـر مـاهـتـاب انـداخـتـن؟تا کی این مشت نمک در چشم خواب انداختن؟
گـر چـه از من خـامـتـر صـیدی ندارد کـوی عـشـقمـی تــوان در سـیـنـه گـرمـم کـبــاب انـداخــتــن
بس که از خواب پریشان چشم من ترسیده استچـشـم نـتـوانـم بـه چـشـم نیمـخـواب انـداخـتـن
گــر نــیـنــدازد، ســتــم بــر نــوبــهــار خــود کــنــددر خـزان هر کـس کـه بـتـوانـد شـراب انـداخـتـن
در مــیـان دلــبــران از چــشــم پــر کــار تــو مــانـددل ز مـردم بــردن و خـود را بــه خـواب انـداخـتـن
قــطــره نــاچــیـز را دریــای گــوهــر کــردن اســتســر چــو شــبــنـم در کـنـار آفــتــاب انـداخــتــن
عـشــرت ده روزه را عـیـش مـخــلـد کـردن اســتمـهـر گــل از دور بــیـنـی بــر گــلــاب انـداخــتــن
پــیـش مــن خــوشــتــر بــود از مــنـت آب حــیـاتتـشـنـه لـب خـود را بـه دریـای سـراب انـداخـتـن
دانـه در صـحـرای پـر آتـش پـریـشـان کـردن اسـتدر زمـیـن شـور، گـوهـر چـون سـحـاب انـداخـتـن
قـلب روی اندود خـود را سـیم خـالص کردن اسـتنــور بـــر آب روان چــون مــاهــتـــاب انــداخــتــن
بــه کـه صـائب بــر نـدارد چــشـم از رخــسـار مـاههـر کــه نــتــوانــد نـظــر بــر آفــتــاب انـداخــتــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج