فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٩٥: به آفتاب شهم گفت هین مکن این ناز

بـه آفـتـاب شـهـم گـفـت هـیـن مـکـن این نـازکـه گر تـو روی بـپـوشـی کـنیم ما رو بـازدمـی کـه شــعــشــعـه ایـن جــمـال درتــابــدصـد آفـتـاب شـود آن ز…

بـه آفـتـاب شـهـم گـفـت هـیـن مـکـن این نـازکـه گر تـو روی بـپـوشـی کـنیم ما رو بـاز
دمـی کـه شــعــشــعـه ایـن جــمـال درتــابــدصـد آفـتـاب شـود آن زمان سـیاه و مجـاز
کسـی شود بـه تـو غره که روی دوسـت ندیدکـسـی کـه دید مرا کی کـند تـو را اعـزاز
ز گـــازران مـــگـــریـــز و بـــه زیـــر ابــــر مـــروکــه ابــر را و تــو را مــن درآورم بــه نـیـاز
اگر چه جان و جهانی خوش بـه تـوست جهاننگـون شـوی چـو رخـم دلـبـری کـند آغـاز
مــرا هـزار جــهـانــســت پــر ز نــور و نــعــیـمچه ناز می رسدت بـا من ای کمین خبـاز
عـــبـــاد را بـــرهـــانـــم ز نـــان و از نـــانـــبـــاحـیات من بـدهدشـان حـیات و عـمر دراز
ز آفــتـــاب گــذشــتـــیــم خــیــز ای نــاهــیــدبـیـار بــاده و نـقـل و نـبــات و نـی بــنـواز
زمــانــه بــا تــو نــســازد تــو ســازوارش کــنبه چنگ ما ده سغراق و چنگ را ده ساز
نـبـات و جـامـد و حـیوان همـه ز تـو مـسـتـنـددمی بـدین دو سه مخـمور بـی نوا پـرداز
حیات با تو خوشست و ممات با تو خوشستگهیم همچـو شکر بـفسـران گهی بـگداز
چـو ماه همره من شـد سـفـر مرا حـضـرسـتبـه زیر سـایه او مـی روم نـشـیب و فـراز
ز آسـمـان شـنـوم مـن کـه عـاقـبـت مـحـمـودخـموش بـاش که محـمود گشـت کار ایاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج