فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٩٥: اگر دلست بجان می خرد هوای ترا

اگـر دلـسـت بـجـان مـی خـرد هوای تـراوگر تـن اسـت بـدل می کشد جـفای تـرابــیـاد روی تــو تــازنـده ام هـمـی گـریـمکــه آب دیــده کــشــد آتــش هــوای …

اگـر دلـسـت بـجـان مـی خـرد هوای تـراوگر تـن اسـت بـدل می کشد جـفای تـرا
بــیـاد روی تــو تــازنـده ام هـمـی گـریـمکــه آب دیــده کــشــد آتــش هــوای تــرا
کلید هشت بـهشت ار بـمن دهد رضواننـــه مـــردم اربــــگـــذارم درســـرای تـــرا
اگر بـجـان وجـهانم دهد رضای تـو دستبــتــرک هـر دو بــدسـت آورم رضـای تــرا
بگیر دست من افتاده را که در ره عشقبــپـای صـدق بــسـر مـی بــرم وفـای تـرا
چـه خـواهی ازمن درویش چـون ادا نکندخــراج هـردو جــهـان نـیـمــه بــهـای تــرا
بـرون سـلطـنت عشـق هرچـه پـیش آیددرون بــدان نـشـود مـلـتــفـت گـدای تــرا
ســزد اگــر نــدهـد مــهـر دیـگــری دردلکه کس بغیر تو شایسته نیست جای ترا
مـرا بـلـای تـو ازمـحـنـت جـهـان بـرهـانـدچـگـونـه شـکـر کـنـم نـعـمـت بــلـای تــرا
اگرچـه رای تـو درعشق کشتـن من بـودبــرای خــویـش نـکــردم خــلـاف رای تــرا
بـدسـت مردم دیده چـو سـیف فـرغـانیبآب چـشـم بــشـسـتـیـم خـاک پـای تـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج