فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٩٥: از ملامتگر ندارد یوسف بی جرم، باک

از ملـامتـگـر ندارد یوسـف بـی جـرم، بـاکگـرد تـهمـت پـاک مـی سـازد ز رخ دامـان پـاکعیب می گردد هنر در دیده های پاک بیننـور مـاه نـاقـص از روزن تـمـام …

از ملـامتـگـر ندارد یوسـف بـی جـرم، بـاکگـرد تـهمـت پـاک مـی سـازد ز رخ دامـان پـاک
عیب می گردد هنر در دیده های پاک بیننـور مـاه نـاقـص از روزن تـمـام افـتــد بــه خـاک
از سر تـقصیر ما ای محـتـسـب گر نگذریمـرحـمـت کـن حـد مـابـاری بـزن بـا چـوب تـاک
چـرب نرمی سـد راه سـیل آفت می شودبـاده زوریـن نـمـی سـازد کـدو را سـینـه چـاک
هسـت مـاه عـید، صـیقـل درنـظـر آیینـه راعـاشـق پـر دل نـمـی انـدیـشـد از تـیغ هـلـاک
خـاکسـاری سـرکشان رابـر سر رحـم آوردورنـه تـیر آن کـمـان ابـرو نـمـی افـتـد بـه خـاک
گـلعـذاری کـز تـراش خـط صـفـا دارد طـمعزنـگ را بــا دامـن تــر مـی کـنـد ز آیـیـنـه پــاک
دیدن وضـع جـهان بـارسـت بـر روشـندلـاننیست صائب شکوه ای ما را ز چشم خوابناک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج