فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٩٤: از بصیرت نیست دنبال تمنا تاختن

از بــصـیـرت نـیـسـت دنـبــال تــمـنـا تــاخـتــنهمچو طفلان هر طرف بـهر تـماشا تـاختنتـا چـو سـوزن رشـتـه پـیونـد مـریم نگـسـلـیاز زمین بر آسمان نتوان…

از بــصـیـرت نـیـسـت دنـبــال تــمـنـا تــاخـتــنهمچو طفلان هر طرف بـهر تـماشا تـاختن
تـا چـو سـوزن رشـتـه پـیونـد مـریم نگـسـلـیاز زمین بر آسمان نتوان چو عیسی تاختن
چون توانی همعنان شد بـا سبکروحان، که تومانده کردی مرکب تـن را ز بـی جا تـاختـن
دارد آتــش زیـر پــای خـویـشـتـن مـوج سـراباز سـبـک مـغـزی بـود دنـبـال دنـیا تـاخـتـن
گوی سبقت هر که از میدان برد مردست مردسهل بـاشد در بـیابـان اسب تـنها تـاختـن
بـر سـبـک مغـزی غـبـار انفعـال افزودن اسـتاسب چوبـین بـا بـراق عرش پـیما ساختن
داغ دارد جـــرأت پـــروانـــه صـــائب شـــیــر رااز که می آید بـه آتـش بـی محابـا تـاختن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج