فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٩٣: فاش خواهد شد ز آهم عشق پنهان باختن

فاش خواهد شد ز آهم عشق پنهان باختنز اضطراب شمع من گل می کند جان باختناخـتـراع تـیزدستـی های سودای من استسینه را در عاشقی پـیش از گریبـان بـاختـنمـی کـ…

فاش خواهد شد ز آهم عشق پنهان باختنز اضطراب شمع من گل می کند جان باختن
اخـتـراع تـیزدستـی های سودای من استسینه را در عاشقی پـیش از گریبـان بـاختـن
مـی کــنـد زنـجــیـریـان حــلــقــه زلــف تــراشـانه بـا چـندین زبـان تـلقـین ایمان بـاخـتـن
گـوی خـورشـید از گـریبـان فـلک بـیرون کـندزلـف او گـر سـر فـرو آرد بـه چـوگـان بـاخـتـن
نـنـگ خـواهـش لـذت عـمـر ابـد را مـی بـردآبـــرو نــتــوان بــرای آب حــیــوان بـــاخــتــن
صـائب از مـن یاد دارد شـبـنم این بـوسـتـانچـشـم در نـظـاره خـورشـیـدرویـان بــاخـتــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج