فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٩٣: صبح قیامت بود چاک گریبان عشق

صـبـح قـیامت بـود چـاک گـریبـان عـشـقشـور دو عـالـم بــود گـرد نـمـکـدان عـشــقکـورسـوادان عـقـل مـحـو کـتـابـنـد و لـوحسـیـنـه روشـن بـود لـوح دبـسـت…

صـبـح قـیامت بـود چـاک گـریبـان عـشـقشـور دو عـالـم بــود گـرد نـمـکـدان عـشــق
کـورسـوادان عـقـل مـحـو کـتـابـنـد و لـوحسـیـنـه روشـن بـود لـوح دبـسـتـان عـشـق
هر سـو مو بـر تـنش شـمع تـجـلی شوددررگ هـرکـس دویـد بــاده ســوزان عـشـق
خـاک وجـودش شـود هـمـسـفـر گـردبـاددرقـدم هـرکـه رفـت خــار بــیـابــان عـشــق
چـون نتـواند گرفـت گردش خـود راعـنان ؟نیست اگر گوی چـرخ زخمی چـوگان عشق
آیـنـه اهـل دل نـقــش نـگــیـرد بــه خــودفـلـس نـدارد بـه تـن مـاهی عـمـان عـشـق
آب شود هرکه دید چـهره شرمین حـسنمحو شود هرکه یافت چاشنی خوان عشق
از پی رزق اهل عقل گرد جهان می دوندازجــگـر خــود بــود روزی مـهـمـان عــشــق
تـیغ ستـم دل شکافت ناوک غم دیده دوزکیسـت کـه آید دلیر بـرسـر میدان عـشـق؟
ریـخـت چـو بــرگ خـزان نـاخـن تـدبــیـر راعـقـده ســر درگـم زلـف پــریـشــان عـشـق
خـامه صائب عبـث عرض سخن می دهدپـای ملخ راچـه قـدر پـیش سـلیمان عـشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج