فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٩٣: ساقی روحانیان روح شدم خیز خیز

سـاقـی روحــانـیـان روح شـدم خــیـز خـیـزتـا کـه بــبـیـنـنـد خـلـق دبــدبـه رسـتـخـیـزدوش مرا شاه خواند بـر سر من حـکم رانددر تـن مـن خـون نـمـانـد خ…

سـاقـی روحــانـیـان روح شـدم خــیـز خـیـزتـا کـه بــبـیـنـنـد خـلـق دبــدبـه رسـتـخـیـز
دوش مرا شاه خواند بـر سر من حـکم رانددر تـن مـن خـون نـمـانـد خـون دل رز بــریـز
بـا دل و جان یاغیم بـی دل و جان می زیمبـاطـن مـن صـید شـاه ظـاهـر مـن در گـریز
ای غـم و اندیشـه رو بـاده و بـای غمسـتچـونک بـغرید شیر رو چـو فرس خـون بـمیز
کشته شوم هر دمی پیش تو جرجیس وارسـر بــنـهـادن ز مـن وز تــو زدن تــیـغ تــیـز
تشنه تـرم من ز ریگ ترک سبـو گیر و دیگبـا جـگر مرده ریگ سـاقـی جـان در سـتـیز
تــا مـی دل خـورده ام تـرک جـگـر کـرده امچـونک روم در لـحـد زان قـدحـم کـن جـهیز
تـرک قـدح کـن بـیـار سـاغـر زفـت ای نـگـارساغر خردم سبوست من چه کنم کفجلیز
شمس حق و دین بـتـاب بـر من و تبـریزیانتــا کـه ز تــف تــمـوز سـوزد پــرده حـجــیـز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج