فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٩١: سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز

ســیـمـرغ کـوه قــاف رســیـدن گـرفــت بــازمـرغ دلـم ز سـیـنـه پـریـدن گـرفـت بــازمـرغـی کـه تـا کـنون ز پـی دانه مسـت بـوددرسـوخـت دانه را و طـپـیدن…

ســیـمـرغ کـوه قــاف رســیـدن گـرفــت بــازمـرغ دلـم ز سـیـنـه پـریـدن گـرفـت بــاز
مـرغـی کـه تـا کـنون ز پـی دانه مسـت بـوددرسـوخـت دانه را و طـپـیدن گرفـت بـاز
چشمی که غرقه بود به خون در شب فراقآن چشم روی صبـح به دیدن گرفت بـاز
صـدیق و مـصـطـفـی بـه حـریفـی درون غـاربــر غـار عـنـکـبـوت تـنـیـدن گـرفـت بــاز
دنـدان عـیش کـنـد شـد از هـجـر تـرش رویامـروز قــنـد وصــل گـزیـدن گـرفــت بــاز
پــیـراهـن ســیـاه کـه پــوشــیـد روز فــصــلتــا جــایـگــاه نـاف دریـدن گــرفــت بــاز
مــســتــورگــان مــصــر ز دیــدار یـوســفــیهر یک تـرنج و دسـت بـریدن گرفـت بـاز
افـغــان ز یـوســفـی کـه زلـیـخــاش در مـزادبـا تـنـگ هـای لـعـل خـریدن گـرفـت بـاز
آهـوی چــشـم خــونـی آن شـیـر یـوسـفـاندر خـون عـاشـقـان بـچـریدن گرفـت بـاز
خــاتــون روح خــانـه نـشـیـن از ســرای تــنچـادرکشـان ز عـشـق دویدن گرفت بـاز
دیــگ خـــیــال عــشـــق دلــارام خـــام پـــزســه پــایـه دمـاغ پــزیـدن گــرفــت بــاز
نـظـاره خـلـیـل کـن آخــر کـه شـهـد و شـیـراز اصـبـعـین خـویش مـزیـدن گـرفـت بـاز
آن دل که تـوبـه کرد ز عشـقش سـتـیز شـدافسون و مکر دوست شنیدن گرفت باز
بـر بـام فکر خـفتـه سـتـان دل بـه عشـق مایک یک سـتـاره را شـمریدن گـرفـت بـاز
ســودای عــشــق لــولــی دزد ســیـاه کــاربـر زلف چـون رسـن بـخـزیدن گرفت بـاز
صــراف نــاز نــاقــد نـقــد ضــمــیـر عــشــقبـر کـف قـراضـه ها بـگـزیدن گـرفـت بـاز
تــبــریـز را کـرامـت شـمـس حــقـســت و اوگوش مرا بـه خویش کشیدن گرفت بـاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج