فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٩١: بی تحمل خصم را هموار نتوان ساختن

بـی تـحـمل خصم را هموار نتـوان ساختـنگل ز زخم خـار شد امن از سپـر انداختـنغـافـل از آه نـدامـت در جـوانـی هـا مـشـوکز کمان حلقه ممکن نیست تیر انداختـن…

بـی تـحـمل خصم را هموار نتـوان ساختـنگل ز زخم خـار شد امن از سپـر انداختـن
غـافـل از آه نـدامـت در جـوانـی هـا مـشـوکز کمان حلقه ممکن نیست تیر انداختـن
زنگ غفلت بـیش شد از گریه مسـتـی مراچون بـه تردستی توان آیینه را پـرداختن؟
بـا قضای آسمانی چاره جز تـسلیم نیستگـردن دعـوی نـبــایـد زیـر تـیـغ افـراخـتـن
می توان بـا خار در یک پیرهن بردن به سرلیک دشوارست بـا (نا)سازگاران ساختن
ز آتـش دوزخ ملایم طینتـان را بـاک نیسـتزر دست افشار آسوده است از بگداختن
مـنبـر از دار فـنا منصـور اگـر سـازد رواسـتحرف حق را از ادب نبـود به خاک انداختن
دشمنان کینه جو را می نماید سینه صافاز غـبـار کـینه صـائب سـینه را پـرداخـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج