فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٩١: آزرده است گوشه نشین ازوداع خلق

آزرده اسـت گـوشـه نشـین ازوداع خـلقغافل که اتصال حق است انقطاع خلقدر اخـتـلـاط خـلـق ضـررهـاسـت، زینـهـاربـگذر ز خلق و صحبـت بـی انتفاع خلقجانسوزتر زم…

آزرده اسـت گـوشـه نشـین ازوداع خـلقغافل که اتصال حق است انقطاع خلق
در اخـتـلـاط خـلـق ضـررهـاسـت، زینـهـاربـگذر ز خلق و صحبـت بـی انتفاع خلق
جانسوزتر زمرگ طبیعی است فوت وقتکاین انقطـاع حـق بـود آن انقطاع خـلق
بـر اجـتـمـاع خـلـق مکـن تـکـیه کـز غـرورگـوسـاله را خـدای کـند اجـتـماع خـلـق
صائب بـه یاد حق ز جـهان صلح کرده ایمفـارغ نشـسـتـه ایم ز صـلح ونزاع خـلق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج