فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٩٠: نقش و نگار مار بود سرنوشت خلق

نـقـش و نـگـار مـار بـود سـرنوشـت خـلـقبــا زهـر کـرده انـد هـمـانـا سـرشـت خــلـقهر خـوشه صد زبـان ملامت کشیده استزنـهـار چــشـم رزق نـداری ز کـشـت خ…

نـقـش و نـگـار مـار بـود سـرنوشـت خـلـقبــا زهـر کـرده انـد هـمـانـا سـرشـت خــلـق
هر خـوشه صد زبـان ملامت کشیده استزنـهـار چــشـم رزق نـداری ز کـشـت خـلـق
از بــهـر نـان در آتـش حـرصـنـد روز و شـببــود از گـل تــنـور هـمـانـا ســرشـت خــلـق
مــردم ز بـــیــم آتـــش دوزخ درآتـــشـــنــدمــارا خــدا پــنـاه دهـد از بــهـشــت خــلــق
سـوزن بـه دل ز رشتـه مریم شکسـتـه امبرزخم من چه بـخیه زند دست رشت خلق؟
چون غنچه بالشم سر زانوی وحدت استدر زیر سنگ نیسـت سر من زخـشت خـلق
بـا صـد چـراغ می طـلـبـم عـیب خـویش راکو فرصتی که فرق کنم خوب وزشت خلق؟
در تـنگـنـای بـیضـه عـنـقـا گـریخـتـه اسـتصـائب ز بـس رمـیـده از اطـوار زشـت خـلـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج