فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٩٠: اگر آتش است یارت تو برو در او همی سوز

اگر آتـش است یارت تو بـرو در او همی سوزبه شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روزتو مخالفت همی کش تو موافقت همی کنچـو لبـاس تـو درانند تـو لبـاس وصـل می دو…

اگر آتـش است یارت تو بـرو در او همی سوزبه شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز
تو مخالفت همی کش تو موافقت همی کنچـو لبـاس تـو درانند تـو لبـاس وصـل می دوز
بـه موافـقت بـیابـد تـن و جـان سـماع جـانیز ربــاب و دف و ســرنـا و ز مـطــربــان درآمـوز
بـه میان بـیست مطرب چـو یکی زند مخالفهمه گم کـننده ره را چـو سـتـیزه شـد قـلاوز
تـو مگو همه بـه جـنگند و ز صلح من چـه آیدتـو یکی نه ای هزاری تـو چـراغ خـود بـرافـروز
کـه یـکـی چـراغ روشـن ز هـزار مـرده بـهـتـرکه بـه اسـت یک قد خـوش ز هزار قـامت کوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج