فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٨: طوطی روح که دامش قفس ناسوتست

طوطی روح که دامش قفس ناسوتـسـتعندلیبـی است که جایش چمن لاهوتستبشکرهای ملون چو مگس حاجت نیستطـوطـیی را که ز خـوان ملکوتـش قوتـسـتیوسف عقل تـرا نفس تـو …

طوطی روح که دامش قفس ناسوتـسـتعندلیبـی است که جایش چمن لاهوتست
بشکرهای ملون چو مگس حاجت نیستطـوطـیی را که ز خـوان ملکوتـش قوتـسـت
یوسف عقل تـرا نفس تـو چـون زندانستیونس روح تـرا جـسم تـو بـطن الحـوتـسـت
ای بـدنـیا مـتـمـتـع اگـر این عـمـره و حـجاز پــی نـام کـنـی کـعـبــه تـرا حـانـوتـسـت
در کهولت چـو صـبـی طـبـع جـوان آیین رازآن مـریدی تـو کـه پـیر خـردت فـرتـوتـسـت
دل تــو مـرده دنـیـا و چـنـیـن تــا لـب گـورسوبـسو مرده کش تـوتـن چون تـابـوتـست
هرکه او تـشـنه دنیاسـت ازو ناید عـشـقمـطـلـب آب ز چـاهـی کـه درو هـاروتـسـت
ای جــوانــمــرد تــو مــرد پــیـرزن دنــیـا رازهره یی دان که رخش آفت صد ماروتست
دل خـودبـین تـو امروز چـو افعـی شـد کورزآن زمـرد کـه بـگـرد لـب چـون یـاقـوتـسـت
خـویشـتـن را تـو چـو داود شـماری لـیکـنهر سـر موی تـو در ملک یکی جـالوتـسـت
سـیف فـرغـانی رو خـدمت درویشـان کنکـرم قــزاز بــریـشــم گـر بــرگ تــوتــســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج