فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٨: در جنون فکر سرو سامان ندارد هیچ کس

در جـنـون فـکـر سـرو سـامـان نـدارد هیچ کـسمـدعـا چـون دیده حـیران نـدارد هـیچ کـسدر دیـار مــا کــه روزی ازدل خــود مــی خــورنـدآرزوی نــعــمــت الـ…

در جـنـون فـکـر سـرو سـامـان نـدارد هیچ کـسمـدعـا چـون دیده حـیران نـدارد هـیچ کـس
در دیـار مــا کــه روزی ازدل خــود مــی خــورنـدآرزوی نــعــمــت الــوان نــدارد هـیـچ کــس
زیر چرخ نیلگون، چون پسته، آن هم زیر پوستبـا دل پـرخـون لـب خـندان ندارد هیچ کـس
در دیـار مـا کـه جـان از بــهـر مـردن مـی دهـنـدآرزوی عــمـر جــاویـدان نـدارد هـیـچ کــس
عـالمی رفـتـه اسـت از خـانه سـازی پـا بـه گلفکر خودسازی درین دوران ندارد هیچ کس
مـی شـود اوقـات مـردم صـرف در تــعـمـیـر تـنفــکـر آزادی ازیـن زنـدان نـدارد هـیـچ کـس
بــــر نـــدارد طــــوق مـــنـــت گـــردن آزادگـــانشکرالله دست در احـسان ندارد هیچ کس
میوه های سـردسـیر عقل، صائب نارس اسـتسـینه گـرم و دل سـوزان نـدارد هیچ کـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج