فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٨٨: قامت ز آه شرط بود در نماز عشق

قـامـت ز آه شــرط بــود در نـمـاز عـشــقبـی آب دیده نـیسـت نـمـازی نیاز عـشـقخـونابـه اش بـه صبـح قیامت شـفق دهدنـاخـن بـه هر دلـی زنـدشـاهـبـاز عـشـق…

قـامـت ز آه شــرط بــود در نـمـاز عـشــقبـی آب دیده نـیسـت نـمـازی نیاز عـشـق
خـونابـه اش بـه صبـح قیامت شـفق دهدنـاخـن بـه هر دلـی زنـدشـاهـبـاز عـشـق
گر در نماز عـقـل حـضـور دل اسـت شـرطغـیر از حـضـور قـلـب نبـاشـد نماز عـشـق
بـیقدرتـر ز اشـک شـرارسـت پـیش شمعنـقـد دوکـون در نـظــر بــی نـیـاز عــشــق
آن ساز نیست عشق که گیرند گوش ازواز پـرده های گوش کند پـرده،سـازعـشـق
شـبـنم چـه عقده بـر نفس بـوی گل زند؟لبهای سر به مهر چه سازد به رازعشق؟
چـون سـایه همـای خـرد نـیسـت رایگـانتـا بـر سر که سایه کند شاهبـاز عشق ؟
منصـور رابـبـین کـه چـه از دار می کـشـدصائب خـموش بـاش از افشـای راز عشق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج