فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 خرداد 1403

شماره ٣٨٧: شد ز پیری ها مرا گوش گران مهر دهن

شــد ز پــیـری هــا مــرا گــوش گــران مــهـر دهـنچـون زبـان آور شوم چـون بـسـتـه شد راه سـخـن؟مــغــز مــن از پـــوچ گــویــان خــانــه زنــبـــور بـ…

شــد ز پــیـری هــا مــرا گــوش گــران مــهـر دهـنچـون زبـان آور شوم چـون بـسـتـه شد راه سـخـن؟
مــغــز مــن از پـــوچ گــویــان خــانــه زنــبـــور بـــودگـوش سـنـگـیـن شـد حــصـار آهـنـیـن از بــهـر مـن
مـی کــنـد بــی پــرده عــیـبــش را بــه آواز بــلـنـدهـر کـه در گـوش گـران آهسـتـه مـی گـوید سـخـن
از چـه از گـفـتــار خـود را نـیـک یـا بــد مـی کـنـی؟چون به خاموشی ز نیکان می تواند شد بی سخن
گر ز بی سرمایگی دستت ز سیم و زر تهی استمـی تــوان تــسـخـیـر دلـهـا کـرد بــا خـلـق حـسـن
مـی تــوان پــرهـیـز کــرد از دشــمــنـان خــارجــیوای بـــر آن کــس کــه گــرگ او بـــود در پــیــرهــن
از طــبــیــبـــان چــاره گــوش گــران صــائب مــجــوکـیـسـت ایـن در را گـشـایـد جـز خـدای ذوالـمـنـن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج