فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٨٦: من از سخنان مهرانگیز

مــن از ســخــنــان مــهـرانــگــیـزدل پـر دارم ز خـواب بــرخـیـزای آنــک رخ تــو هــمــچــو آتــشیک لحـظـه ز آتـشـم مپـرهیزشیرم ز تو جوش کرد و خون شد…

مــن از ســخــنــان مــهـرانــگــیـزدل پـر دارم ز خـواب بــرخـیـز
ای آنــک رخ تــو هــمــچــو آتــشیک لحـظـه ز آتـشـم مپـرهیز
شیرم ز تو جوش کرد و خون شدای شـیر بـه خـون من درآمیز
بــا یـارک خــود بــســاز پــنــهــانمستیز به جان تو که مستیز
تـــســلــیــم قــضــا شــدم ازیــرامـاننـد قـضـا تـو تـنـدی و تـیز
بـنگر که چـه خـون دل گرفتـسـتبــر گـرد قـبــام چـون فـراویـز
در خـشم مکن تـو چـشم خـود راوان فـتـنه خـفـتـه را مـینگـیز
خـود خـفـتـه نماید و نخـفـتـسـتآن نرگـس پـرخـمـار خـون ریز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج