فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٨٦: جان تازه می شود ز نسیم بهارعشق

جـان تـازه مـی شـود ز نـسـیـم بـهـارعـشـقاز یک سرست جوش گل وخار خار عشقدر شـوره زار عـقـل بـه درمـان گـیـاه نـیسـتپـیوسـتـه سـرخ روی بـود لاله زار عـش…

جـان تـازه مـی شـود ز نـسـیـم بـهـارعـشـقاز یک سرست جوش گل وخار خار عشق
در شـوره زار عـقـل بـه درمـان گـیـاه نـیسـتپـیوسـتـه سـرخ روی بـود لاله زار عـشـق
خاری است خار عشق که در پای چون خلیدنـتـوان کـشـید پـا دگـر از رهـگـذار عـشـق
از جــان مـگـو کـه در گـرو نـقــش اول اســتســرمـایـه دوکـون بــه دارالـقـمـار عـشـق
رحـمـی بــه بــال کـاغـذی خـود کـن ای خـردخـود را مـزن بـرآتـش بـی زینـهـار عـشـق
عـشـقـی کـه بـی شـمـار نـبــاشـد بـلـای اوپـیش بـلـاکـشـان نبـود در شـمـار عـشـق
دایــم بـــه زیــر دار فـــنـــا ایــســـتـــاده ایــمبــیـرون نـمـی رویـم ز دارالـقــرار عــشــق
ایـنـجــا مـدار کــارگــزاری بــه هـمــت اســتاز بـحـر آتـشـین گـذرد نـی سـوار عـشـق
تــکــلــیــف بـــار عــشــق دوتــا کــردچــرخ رامن کیستـم که خم نشوم زیر بـار عشق؟
صــائب هــزار مــرتــبـــه کــردیــم امــتــحــانبــا هـیـچ کـار جــمـع نـگـردیـد کـارعـشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج