فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٨٦: ترا به زمن هم نفس کم نیاید

تـرا بــه زمـن هـم نـفـس کـم نـیـایـدچـو تـو شـکـری را مگـس کـم نیایدمـرا گـر ز رویت نفـس مـنقـطـع شـدچـوآییـنـه بـاشـد نـفـس کـم نـیـایـدمرا همچو تو …

تـرا بــه زمـن هـم نـفـس کـم نـیـایـدچـو تـو شـکـری را مگـس کـم نیاید
مـرا گـر ز رویت نفـس مـنقـطـع شـدچـوآییـنـه بـاشـد نـفـس کـم نـیـایـد
مرا همچو تو هیچ کس نیست لیکنتـرا همچـو من هیچ کـس کـم نیاید
مرا در سرای جان هوسهاست بـا تواســیـر هــوا راهــوس کــم نــیــایـد
من اربـاشـم و گـر نبـاشـم غـمـت رابـجـای دگـر دسـت رس کـم نـیـایـد
وگـــر نــالــه وزاری مــن نــبـــاشـــددرآن کـاروان زین جـرس کـم نـیـایـد
اگــر شــحــنـه ازکــار مـعــزول گـرددشـب شـهریان را عسـس کم نیاید
بـدین حـسـن رخ ازپـی عشق بـازیبـرین نطـع چـون من فرس کم نیاید
تـو دامی همی نه که مرغی درافتـدتوآتش همی کن که خس کم نیاید
بـبـختی که داریم وحسنی که داریتــرا مـرغ و مـارا قـفـس کـم نـیـایـد
اگر رفت بـی مونسی سیف ازین درچـو تـو مصـطـفـی را انس کـم نیاید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج