فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٨٥: جان آرمیده می شود از اضطراب عشق

جــان آرمـیـده مـی شـود از اضـطـراب عـشــقاین رشـتـه را دراز کند پـیچ و تـاب عشـقصــبــح قــیـامــت از دهـن خــم کــنــد طــلــوعچون برلب آورد کف مستی…

جــان آرمـیـده مـی شـود از اضـطـراب عـشــقاین رشـتـه را دراز کند پـیچ و تـاب عشـق
صــبــح قــیـامــت از دهـن خــم کــنــد طــلــوعچون برلب آورد کف مستی شراب عشق
مــغـــزش ز جـــوش پـــرده افـــلـــاک مــی دردبـرهر سـری که سـایه کند آفتـاب عشـق
آتش چه میکند به سپیدی که سوخته است ؟از آفـتــاب حـشـر نـسـوزد کـبــاب عـشـق
از خــاک اهـل عـشـق نـظـر خــیـره مـی شـوداز ابــر پــردگـی نـشــود آفـتــاب عــشــق
نــبـــض از هــجـــوم درد شـــود بـــیــقـــرارتـــرسـاکن ز کوه غم نشـود اضـطراب عشـق
نــظــاره شــکــســـتـــه دلــان وحـــشــت آوردسـیلـاب تـند مـی گـذرد از خـراب عـشـق
صــیـد مــراد هـر دو جــهـان درکــمـنـد اوســتدر هردلی که ریشه کند پـیچ وتاب عشق
اکــســیـر بــی نـیـازی ازیـن خــاک مـی بــرنـدصائب چگونه پـای کشد از جـناب عشق؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج