فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٨٥: برخیز و صبوح را برانگیز

بــرخــیـز و صــبــوح را بــرانـگـیـزجـان بـخـش زمـانه را و مـسـتـیزآمـیـخــتــه بــاش بــا حــریـفــانبـــا آب شـــراب را مـــیـــامـــیـــزیــاد تــ…

بــرخــیـز و صــبــوح را بــرانـگـیـزجـان بـخـش زمـانه را و مـسـتـیز
آمـیـخــتــه بــاش بــا حــریـفــانبـــا آب شـــراب را مـــیـــامـــیـــز
یــاد تـــو شـــراب و یــاد مـــا آبما چـون سـرخـر تـو همچـو پـالیز
ای غم اجـلت در این قنینه ستگــر مــردنـت آرزوســت مــگــریـز
مـرگ نـفـس اسـت در تــجــلـیمـرگ جــعـلـســت در عـبــربــیـز
مجلس چمنیست و گل شکفتهای سـاقـی همچـو سـرو بـرخـیز
این جـام مشعشع آنگهی شـرمساقی چو تویی خطاست پرهیز
مـا را چــو رخ خـوشـت بــرافـروزغـم را چــو عــدوی خــود درآویـز
هشتـیم غزل که نوبـت تـوسـتمـردانـه درآ و چـسـت و سـرتـیـز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج