فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٨٤: هر کسی کرده است چیزی خوش ز نعمای جهان

هر کسی کرده است چیزی خوش ز نعمای جهانوقت را خوش کرده ام من از خوشی های جهاناز جـــهــان و نــعـــمـــت او داشـــتـــم امـــیــدهــاکـنـد شـد دنـدان حـ…

هر کسی کرده است چیزی خوش ز نعمای جهانوقت را خوش کرده ام من از خوشی های جهان
از جـــهــان و نــعـــمـــت او داشـــتـــم امـــیــدهــاکـنـد شـد دنـدان حـرص مـن ز سـیـمـای جـهـان
خــم چــه پــروا دارد از جــوش شـراب لـالـه رنـگ؟چــرخ از جــا در نــمــی آیـد ز غــوغــای جــهــان
گــوشــه امـنـی کــه بــرگ عــیـش فــرش او بــودنـیـسـت غـیـر از گـوشـه دل در سـراپـای جـهـان
حــاصــلـی جــز مـانـدگـی مـردم نـدارنـد از ســفـرمـی دهـد از تـیه مـوسـی یـاد، صـحـرای جـهـان
تــشــنـگـی نـتــوان بــه آب شــور بــردن از جــگــردســت کــوتــه دار زنــهــار از تــمــنــای جــهــان
مـردم عـالـم ز خــسـت خــون هـم را مـی خـورنـدورنه نعـمت نیسـت کـم بـر خـوان یغـمای جـهان
سـرخ رویـی در شـراب نـارس ایـن نـشأه نـیـسـتمی کـند دل را سـیه چـون لـالـه صـهبـای جـهان
پـرده های گوش من چـون آسـمان نیلوفری اسـتبـس کـه می آید گـران بـر گـوش غـوغـای جـهان
دایـم از روی نـسـب بــر هـم تــفـاخــر مـی کـنـنـدنـیـسـتــنـد از یـک پــدر پــنـداری ابــنـای جــهـان
مـن کـدامـیـن قـطــره ام کـز تــلـخــکـامـی وارهـمآب گــوهــر تــلــخ شــد از شــور دریـای جــهــان
شــکــرلــلـه بــار دیـگــر صــائب از اقــبــال بــخــتزنده کـرد از شـعـر خـود مـا را مـسـیحـای جـهان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج