فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٣٨٤: ماییم فداییان جانباز

مــایـیــم فــدایـیــان جــانــبــازگـسـتـاخ و دلـیـر و جـسـم پـردازحـیفـسـت که جـان پـاک ما رابــاشــد تــن خــاکــســار انــبــازز آغــاز هـمــه بــ…

مــایـیــم فــدایـیــان جــانــبــازگـسـتـاخ و دلـیـر و جـسـم پـرداز
حـیفـسـت که جـان پـاک ما رابــاشــد تــن خــاکــســار انــبــاز
ز آغــاز هـمــه بــه آخــر آیـنــدز آخـــر بـــرویــم مـــا بـــه آغـــاز
هـیـن بـاز پـریـد جـمـلـه یـارانشـه بـاز بـکـوفـت طـبـل شـهبـاز
شش سوی مپر بپر از آن سوکـــانـــدر دل تــــو رســــیـــد آواز
هان ای دل خـستـه نقل ما راروزی دو سه ماندست می ساز
گر خـواری وگر عـزیزی این جـازان سـوسـت بـقا و ملک و اعزاز
مگشای پـر سـخـن کز آن سوبـی پـر بــاشـد هـمـیـشـه پـرواز
پـوست سخـنست اینچ گفتـماز پـوسـت کی یافـت مغـز آن راز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج