فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٨٣: هرآن نسیم که ازکوی یار برخیزد

هــرآن نــســیـم کــه ازکــوی یــار بــرخــیـزدزبـوی اودل وجـان را خـمار بـرخیزددهـنـد گــردن تــســلــیـم ســروران جــهـانبـهر قـلـاده کـه از زلـف یا…

هــرآن نــســیـم کــه ازکــوی یــار بــرخــیـزدزبـوی اودل وجـان را خـمار بـرخیزد
دهـنـد گــردن تــســلــیـم ســروران جــهـانبـهر قـلـاده کـه از زلـف یار بـرخـیزد
اســیـر عـشــق بــرنـد از قـبــیـلـهـای عـربچو چشم هندوی تو ترکوار برخیزد
اگـر زحــسـنـش مـرخــلـق را خــبــر بــاشـدهزار عـاشـقـش ازهر دیار بـرخـیزد
چــواو بــدلــبــری انــدر مــیـانـه بــنـشــیـنـدهـزار دلـشـده ازهـر کـنـار بـرخـیزد
بـروز حـشـر بـبـیـنـی کـه کـشـتـه شـوقـشزخـوابـگـاه عـدم صـد هزار بـرخـیزد
میان حسن و رخش ازخطش غباری هستچو چاره تا زمیان این غبـار بـرخیزد
چـو بـافـراقـش بـنـشـسـت سـیف فـرغـانیبـود که ازره وصـل انتـظـار بـرخـیزد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج