فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٨٣: ای خفته به یاد یار برخیز

وی داروی صــد هــزار خــســتـــهنـک خـسـتـه بـی قـرار بـرخـیزای لـطـف تــو دسـتــگـیـر رنـجــورپــایـم بــخــلـیـد خــار بــرخـیـزای حــسـن تــو دام ج…

وی داروی صــد هــزار خــســتـــهنـک خـسـتـه بـی قـرار بـرخـیز
ای لـطـف تــو دسـتــگـیـر رنـجــورپــایـم بــخــلـیـد خــار بــرخـیـز
ای حــسـن تــو دام جــان پــاکـاندرمـانـد یـکـی شـکـار بــرخـیـز
خون شد دل و خون به جوش آمدایـن جـمـلـه روا مـدار بــرخـیـز
مــعـــذورم دار اگـــر بـــگــفـــتـــمدر حــالـت اضــطــرار بــرخــیـز
ای نرگـس مسـت مسـت خـفـتـهوی دلـبـر خـوش عـذار بـرخـیـز
زان چــیـز کــه بــنــده دانــد و تــوپــر کـن قـدح و بــیـار بــرخــیـز
زان پـیش که دل شـکسـتـه گرددای دوست شکسته وار برخیز
ای خــفـتــه بــه یـاد یـار بــرخــیـزمــی آیــد یــار غــار بـــرخــیــز
زنــــهــــارده خــــلــــایــــق آمــــدبــرخــیـز تــو زیـنـهـار بــرخــیـز
جـان بــخـش هـزار عـیـسـی آمـدای مـرده بـه مـرگ یـار بـرخـیز
ای ســاقــی خــوب بـــنــده پــروراز بـهـر دو سـه خـمـار بـرخـیـز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج