فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٨٢: مبتلای آرزوی نفس را عاقل مخوان

مــبــتــلــای آرزوی نـفــس را عــاقــل مــخــوانعــنـکــبــوت رشــتــه طــول امــل را دل مــخــوانرهبـری کـز خـویش نسـتـانـد تـرا رهزن شـمـارمـنـزلـی…

مــبــتــلــای آرزوی نـفــس را عــاقــل مــخــوانعــنـکــبــوت رشــتــه طــول امــل را دل مــخــوان
رهبـری کـز خـویش نسـتـانـد تـرا رهزن شـمـارمـنـزلـی کــز خــود فــرو نـارد تــرا مـنـزل مـخــوان
سـاحـل آن بـاشـد کـه امـنیت در او لـنگـر کـنـدجـای دسـت انـداز مـوج بــحـر را سـاحـل مـخـوان
فـیض عـام حـق بـه ذرات جـهـان تـابـیده اسـتهیچ نقـشـی را درین وحـدت سـرا بـاطـل مخـوان
مشکل آن بـاشد که حـل گردد در او فکر جـهانمشـکلی کـز فـکـر حـل آن شـود مشـکل مخـوان
هیچ عیبـی خاکیان را همچـو کشف راز نیستاز زمـیـن هـا جــز زمـیـن شــور را قـابــل مـخــوان
کـامـلـی کـز نـاقـصـان بـی بـصـیـرت خـویـش راکـم نـدانـد در کـمـال مـعــرفــت، کــامـل مـخــوان
عـیـب خـود نـایـافـتـن بــالـاتـریـن عـیـبـهـاسـتجــاهـلـان مـنـفـعـل از جــهـل را جــاهـل مـخـوان
خواجه ای کآزاد نبود از دو عالم، خواجه نیستبـنـده ای کـز خـویش نـگـریـزد ورا مـقـبـل مـخـوان
آب و رنگ چـهره محـفـل شـراب و شـاهدسـتمحفلی کز حسن و می خالی بـود محفل مخوان
شـورش عـشـق اسـت دلـها را نشـان زندگـیهر دلی کز عشق خالی گشت صائب دل مخوان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج