فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٨٢: در این سرما سر ما داری امروز

در این سـرمـا سـر مـا داری امـروزسـر عیش و تـماشـا داری امروزتویی خورشید و ما پیشت چو ذرهکه ما را بـی سر و پا داری امروزبـه چـارم آسمان پـهلوی خـورشید…

در این سـرمـا سـر مـا داری امـروزسـر عیش و تـماشـا داری امروز
تویی خورشید و ما پیشت چو ذرهکه ما را بـی سر و پا داری امروز
بـه چـارم آسمان پـهلوی خـورشیدتو ما را چون مسیحا داری امروز
دلا از سـنگ صد چـشمه روان کنکـه احــسـان مـوفـا داری امـروز
تــراشــیـدی ز رحــمـت نـردبــانـیکـه عـزم کـوچ بــالـا داری امـروز
زهی دعـوت زهی مـهمـانی زفـتکـه بــر چـرخ مـعـلـا داری امـروز
بـه پـیش هر کـسـی ماهی بـریاندر آن مـاهی تـو دریا داری امروز
درون مـاهـی دریـا کـی دیـدســتعـجـایـب هـای زیبـا داری امـروز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج