فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٨١: دلم از وصل تو ای طرفه پسر نشکیبد

دلـم از وصـل تـو ای طـرفـه پـسـر نـشـکـیبـدچـکنم بـا دل خـویش از تـو اگر نشـکیبـدگـر دل و جــان زتــو نـاچــار شـکـیـبــا گـردنـددل از انـدیشـه و دیده…

دلـم از وصـل تـو ای طـرفـه پـسـر نـشـکـیبـدچـکنم بـا دل خـویش از تـو اگر نشـکیبـد
گـر دل و جــان زتــو نـاچــار شـکـیـبــا گـردنـددل از انـدیشـه و دیده زنـظـر نـشـکـیـبـد
کـار من نیسـت شـکـیبـایی ازآن شـیرین لببـاورم دار کـه طـوطـی زشـکـر نشـکیبـد
مـن لـب لـعــل شــکـر بــار تــرا آن مـگـســمکـه چـو زنبـور عـسـل ازگل تـر نشـکیبـد
گـر بــســنـگـم بــزنـنـد از ســر کــویـت نـرومبنده زین کعبه چو حاجی زحجر نشکیبد
سـگ کـه از خــوان کـس امـیـد بــنـانـی داردگـرش از خـانـه بــرانـنـد زدر نـشـکـیـبــد
ای شـبـم روز ز خـورشـید رخـت یک سـاعـتبـنده از روی تو چون شب زقمر نشکیبـد
بــنـده گــر در دگــری مـی نـگـرد بــی رخ تــوخـاک چـون آب نـیـابـد زمـطـر نـشـکـیبـد
از پـــی روی تــو درویــش کــه انــدر کــویــتاو مقیم است و تو رفته بـسفر نشکیبـد
سیف فرغانی اگر خون شود اندر غم دوستدل بـرآنسـت که از دوست دگر نشکیبـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج