فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٨١: آسمان کهنه سبویی است ز میخانه عشق

آسمان کهنه سـبـویی اسـت ز میخـانه عشقبـحـر یک قطره تـلخـی اسـت زپـیمانه عشقمــکــن ازداغ شــکــایــت کــه ازیـن روزنــه هــامی رسـد پـرتـو خـورشید بـه…

آسمان کهنه سـبـویی اسـت ز میخـانه عشقبـحـر یک قطره تـلخـی اسـت زپـیمانه عشق
مــکــن ازداغ شــکــایــت کــه ازیـن روزنــه هــامی رسـد پـرتـو خـورشید بـه کاشـانه عشق
عــقــل بـــا مــهــره گــل نــرددغــا مــی بـــازددل صـد پـاره بـود سـبـحـه صـد دانـه عـشـق
روی در دامــن صــحــرای جــنــون آورده اســتکعـبـه از حـسـن خـدا داد صـنمخـانه عـشـق
جام عقل است که در میکده طرح افتاده استبـوسـه فـرسـود نـگـردد لـب پـیمـانـه عـشـق
عـشـق ازان شـوخـتـر افـتـاده کـه پـنهان گـرددچون شررمی جهد از سنگ برون دانه عشق
هــمــه در خــواب غــرورنــد حــریـفــان صــائببـه چـه امید کسی سر کند افسـانه عشق؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج