فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٨٠: مشرق سینه چاک است در خانه عشق

مـشـرق سـیـنـه چــاک اسـت در خــانـه عـشـقچــشــم بــیـدار بــود روزن کـاشــانـه عـشــقصـــنـــدل از بـــهـــر ســـر مـــردم بـــیـــدرد بـــودچــوب د…

مـشـرق سـیـنـه چــاک اسـت در خــانـه عـشـقچــشــم بــیـدار بــود روزن کـاشــانـه عـشــق
صـــنـــدل از بـــهـــر ســـر مـــردم بـــیـــدرد بـــودچــوب دارســت عـلـاج ســر دیـوانـه عــشــق
عـالـمـی حـلـقـه صـفـت چـشـم بــرایـن دردارنـدتـا بـه روی کـه گـشـایـد در مـیـخـانـه عـشـق
نـیـســت در صـومـعـه عـقـل بــجــز فـکـر مـعـاشگـنـج بــرروی هـم افـتـاده بــه ویـرانـه عـشـق
شور عشق است که در مغز جهان پیچیده استگـردش چــرخ بــود گـردش پــیـمـانـه عـشــق
هـر ســر خــار دریـن بــادیـه مــجــنـون مـی بــودکعبه می داشت اگر حسن سیه خانه عشق
گـر چـه افـسـانـه بــود بــاعـث شـیـریـنـی خـوابخـواب ما سـوخـت ز شیرینی افسـانه عشـق
چـــون ســـیــاووش مـــســـلـــم گـــذرد ازآتـــشاگــر ازمــوم بــود شــهــپــر پــروانــه عــشــق
عــقــل انــدیـشــه ز خــورشــیــد قــیــامــت داردکـرده صـد داغ چـنین بـه، سـر دیوانـه عـشـق
مـــوســـی از زلـــزلـــه طـــور چـــه پــــروا دارد ؟سـنگ طفلان چـه کند بـا سـر دیوانه عشـق؟
بـسـتـر از گـرد یتـیمـی چـو گـهر سـاخـتـه اسـتعـقـل داغ اســت ز اوضـاع غـریـبــانـه عـشـق
شـــارع کـــعـــبـــه مـــقـــصـــود شـــود زنـــارشهرکـه از صـدق کـند خـدمت بـتـخـانه عـشـق
از مـن آداب مــجــویـیـد کــه چــون ســیـل بــهـارخــانـه پــرداز بــود جــلـوه مـسـتــانـه عـشـق
عــقــل بــیــهــوده بـــه گــرد دل مــا مــی گــردددیـو راراه نــبــاشــد بــه پــریـخــانــه عــشــق
تــــا دل خــــونـــشـــده ات آب نـــگـــردد صـــائبنیسـت ممکـن کـه بـرومند شـود دانه عـشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج