فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٨٠: زبار عشق توام طالب سبکساری

زبــار عـشــق تــوام طـالـب ســبــکـســاریولی چـه چـاره کـه دولت نمی دهد یاریکه کرد بـر من مسـکین بـدل بـجـز عشـقتنــشــاط را بــغــم وخــواب را بــبـ…

زبــار عـشــق تــوام طـالـب ســبــکـســاریولی چـه چـاره کـه دولت نمی دهد یاری
که کرد بـر من مسـکین بـدل بـجـز عشـقتنــشــاط را بــغــم وخــواب را بــبــیــداری
گــنـاه کــردم وبــا روی تــوززلــفــت گــفــتقــیـامـتــی تــو بــخــوبــی واو بــطــراری
بـــدیــم گـــنــاه گـــرفـــتـــار هــر دوام زیــراگــنــاه را بـــقــیــامــت بــود گــرفــتــاری
مرا مگو که چه خواهی؟مرا نباشد خواستمرا مپـرس که چونی؟ چـنانکه می داری
بآب چـشم خـودش پـرورش کنم شب و روزچـو در زمـیـن دلـم تــخـم انـدهـی کـاری
مـــرا زروی ســـیــه زردی غـــمـــت نــبـــردبـسـرخـی شـفـق این آسـمـان زنـگـاری
بــکــوی تــو نـه چــنـان آمــدم کــه بــاز رومکه دل ز من نه چنان برده ای که باز آری
گـر از جـفـای تـو چـون مرغ از قـفـس بـرهمبــبــنـد پــایـم اگـر دیـگـرم بــدســت آری
هـوای غــیـر تــو انـدر دلــم چــنـان بــاشــدکـه در خـزیـنـه سـلـطـان مـتــاع بــازاری
تویی که چون بـتـماشا همی شدی در بـاغبــپـیـش روی تـو نـرگـس بــزور و عـیـاری
زچـشم خواست که لافی زند، صبـا گفتـشخـدات صـحـت کـامـل دهد کـه بـیمـاری!
حـدیث صحـبـت جـانان مثـال سیم و زرستگـذاشــتــن بــغـم و یـافـتــن بــدشـواری
اگـر چـه روی تــو کـم دیـد سـیـف فـرغـانـیولـیـک عــمـر بــرد بــرد در طــلـب کـاری
مــرا بــهـجــر مـیـازار اگــر چــه مـی گــویـم(مـن از تـو روی نـپـیـچـم گـرم بــیـازاری)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج