فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٨٠: در این سرما سر ما داری امروز

در این سـرمـا سـر ما داری امروزدل عـیـش و تـمـاشـا داری امـروزمـیفـکـن نوبـت عـشـرت بـه فـرداچــو آسـایـش مـهـیـا داری امـروزبـگـسـتـر بـر سـر مـا سـا…

در این سـرمـا سـر ما داری امروزدل عـیـش و تـمـاشـا داری امـروز
مـیفـکـن نوبـت عـشـرت بـه فـرداچــو آسـایـش مـهـیـا داری امـروز
بـگـسـتـر بـر سـر مـا سـایه خـودکه خـورشیدانه سیما داری امروز
در این خـمخـانه ما را میهمان کنبدان همسایه کان جا داری امروز
نـقـاب از روی ســرخ او فــروکـشکـه در پــرده حــمـیـرا داری امـروز
دراشـکن کشـتـی اندیشـه ها راکـه کـفـی همچـو دریا داری امروز
سری از عین و شین و قاف بـرزنکه صد اسـم و مسما داری امروز
خمش باش و مدم در نای منطقکـه مصـر و نیشـکـرها داری امروز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج