فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٧: چو روی تو از حسن رنگین شده

نبـات خـطت گرد لب رستـه چـیستزمـرد ز لـعـلـت شــکـرچــیـن شــدهاز انــدام تــو هــســت پــیــراهــنــتشـب و روز حــمـال نـســریـن شـدهبنفشه خطی روی تو…

نبـات خـطت گرد لب رستـه چـیستزمـرد ز لـعـلـت شــکـرچــیـن شــده
از انــدام تــو هــســت پــیــراهــنــتشـب و روز حــمـال نـســریـن شـده
بنفشه خطی روی تو گلشنی استدرو لـالـه را خــال مـشـکـیـن شــده
صــبــا چــون بــر آن زلـف کــرده گـذرمـشـام جــهـان عـنـبــرآگـیـن شـده
کــلـیـم ســخــن گـوی عــشــق تــراسـر کـوی تــو طـور سـیـنـیـن شـده
تــو آب حــیـاتــی ز مـهـر تــو ســیـفچـو اسـکـنـدر از روم تـا چـیـن شـده
چـو روی تـو از حـسـن رنـگـین شـدهمــرا در ســـر تـــو دل و دیــن شــده
ز خـــون دلـــم بــــاز عـــشـــق تــــراچـو کبـک اسـت منقـار رنگین شـده
الـــف قـــدی و زلـــف تـــا پــــای تـــوشکن در شکن چون سرسین شده
مـرا هـمــچــو فــرهـاد در کــام جــانغـم خـوشـگـوار تــو شـیـریـن شـده
جــهــان جــمــالــی تــو و کــی بــودکه خـود را بـبـینم جـهان بـین شـده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج