فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٧: حرف آن حسن بسامان ازمن مجنون مپرس

حـرف آن حـسـن بــسـامـان ازمـن مـجــنـون مـپــرسشـوکـت بـزم سـلـیمـان ازمن مجـنون مپـرسمـی شــود شــق جــامـه صــبــح از شــکـوه آفـتــاببـاعـث چـاک گ…

حـرف آن حـسـن بــسـامـان ازمـن مـجــنـون مـپــرسشـوکـت بـزم سـلـیمـان ازمن مجـنون مپـرس
مـی شــود شــق جــامـه صــبــح از شــکـوه آفـتــاببـاعـث چـاک گـریبـان ازمـن مـجـنـون مـپـرس
نــیــســت مــلــک بـــیــخــودی را ابـــتـــدا و انــتــهــاعرض و طـول آن بـیابـان ازمن مجـنون مپـرس
آتـــش ســـوزان نـــمـــی دارد خـــبــــراز زخـــم خـــارتـیـزی خـار مـغـیـلـان ازمـن مـجـنـون مـپـرس
نــخــل بــی بــرگ ازدم ســرد خــزان آســوده اســتسـرد مـهریهای دوران ازمـن مـجـنون مـپـرس
ســنـگ چــون یـاقـوت شــد، ایـمـن شـود از انـقـلـابحـال چـرخ حـال گـردان ازمن مجـنون مـپـرس
سـنـگ و گـوهـر، دیـده حـیـران مـیـزان را یکـی اسـتامـتـیـاز کـفـر و ایمـان ازمـن مـجـنـون مـپـرس
زین قفس عمری است مرغ وحشی ما جسته استتـنگـی صـحـرای امکـان ازمن مجـنون مـپـرس
پــیـچ و تــاب رشـتــه جـان را مـسـلـسـل مـی کـنـیقـصـه زنـجـیـر مـویـان ازمـن مـجـنـون مـپـرس
بــرنـمـی خـیـزد صـدا از شـیـشـه چـون شـد تــوتــیـاسرگذشت سنگ طفلان ازمن مجنون مپرس
صــائب آن زلــف پـــریــشـــان ســـیــر رانــظــاره کــنبـاعـث خـواب پـریشـان از من مجـنون مپـرس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج