فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٧٩: چنان مستم چنان مستم من امروز

چنان مستم چنان مستم من امروزکــه پــیـروزه نـمــی دانـم ز پــیـروزبــه هـر ره راهــبــر هـشــیـار بــایـددر این ره نیسـت جـز مجـنون قلاوزاگـر زنـده سـ…

چنان مستم چنان مستم من امروزکــه پــیـروزه نـمــی دانـم ز پــیـروز
بــه هـر ره راهــبــر هـشــیـار بــایـددر این ره نیسـت جـز مجـنون قلاوز
اگـر زنـده سـت آن مـجـنـون بـیا گـوز مــن مــجــنـونـی نــادر بــیـامــوز
اگـر خـواهـی کـه تـو دیـوانـه گـردیمـثـال نـقـش مـن بـر جـامـه بـردوز
خـلـیل آن روز بـا آتـش همی گـفـتاگـر مویی ز من بـاقـیسـت درسـوز
بـدو می گفت آن آتـش که ای شـهبـه پـیشـت من بـمیرم تـو بـرافـروز
بــهـشــت و دوزخ آمـد دو غــلـامـتتـو از غـیر خـدا مـحـفـوظ و مـحـروز
پـیاپـی می سـتـان از حـق شرابـینـدارد غــیـر عــاشــق انـدر آن پــوز
بــده صــحــت بــه بــیـمـاران عـالـمکه در صحت نه معلومی نه مهموز
چـو ناگفتـه بـه پـیش روح پـیداستچـو پـوشـیده شـود بـر روح مـرمـوز
خـمش کن از خـصال شمس تـبـریزهمان بـهتـر کـه بـاشـد گنج مکـنوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج