فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٧٩: فتنه روز جزا درته سردارد عشق

فـــتـــنــه روز جـــزا درتـــه ســـردارد عـــشـــقنـمـک شـور قـیامـت بـه جـگـر دارد عـشـقگر چـه از سـاغـر تـوحـید ز خـودبـی خـبـرسـتازضــمـیـر دل هـر…

فـــتـــنــه روز جـــزا درتـــه ســـردارد عـــشـــقنـمـک شـور قـیامـت بـه جـگـر دارد عـشـق
گر چـه از سـاغـر تـوحـید ز خـودبـی خـبـرسـتازضــمـیـر دل هـر ذره خــبــر دارد عــشــق
نـه هـمـین جـاده را سـر بـه بـیابـان داده اسـتهمه اجـزای جـهان رابـه سـفر دارد عشـق
عشق، خورشید و جهان شبنم بی بنیاد استاز صف آرایی شبـنم چـه خطر دارد عشق؟
نیسـت چـون بـرق تـجـلی که سـرازطـور کشـدچون شرر در دل هر سنگ مقر دارد عشق
نیسـت چـون خـضـر گرانجـان که خـورد تـنها آبآب حــیـوان مـروت بــه جــگـر دارد عـشــق
عــقــل را دل بـــه ســر بــیــضــه گــردون لــرزدچـند ازین بـیضه فزون درتـه پـر دارد عشـق
سـر من چـون سـر خـورشـید بـه بـالین نرسـیدبـا من خسته بـپـرسید چه سر دارد عشق
چـشم شبـنم چـه بـه خورشید جـهانتـاب کند؟چـه غـم ازمـردم کـوتـاه نظـر دارد عـشـق؟
صـائب ازدل خــبــر عـشــق هـنـرمـنـد بــپــرسعقل کج فهم چـه داند چه هنر دارد عشق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج