فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٧٩: فارغند از قید چرخ نیلگون دیوانگان

فــارغــنــد از قــیـد چــرخ نــیـلــگــون دیـوانــگــانرفـتـه انـد از حـلـقـه مـاتـم بـرون دیـوانـگـانهـر دم از بـی اخـتـیـاری صـورتـی بـر مـی کـنـنـ…

فــارغــنــد از قــیـد چــرخ نــیـلــگــون دیـوانــگــانرفـتـه انـد از حـلـقـه مـاتـم بـرون دیـوانـگـان
هـر دم از بـی اخـتـیـاری صـورتـی بـر مـی کـنـنـدمـهـره مـومـنـد در دسـت جـنـون دیوانـگـان
سنگ طفلان چیست، کز جان و دل سختی پذیرکوه را سـازند بـی صـبـر و سـکون دیوانگان
در بـیـابــانـی کـه بــاشـد لـالـه زارش بــوی خـونمسـت گـردند از شـراب لاله گـون دیوانگـان
تــا ز چــشــم شــور اربــاب خــرد ایـمـن شــونـدمـی زنـنـد از داغ، نـعــل واژگـون دیـوانـگـان
بـــلــبــلــان دیــوانــه انــد و بــوی گــل از اتــحــادمـی دود در کـوچـه و بـازار چـون دیـوانـگـان
مــی کــنــد بـــاد مــخــالــف شــور دریــا را زیــادمی شوند آشفته صائب از فسون دیوانگان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج